Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Quản lý tài khoản User và tài khoản Group bằng tiện ích dòng lệnh trong Win Server2k3

Go down

Quản lý tài khoản User và tài khoản Group bằng tiện ích dòng lệnh trong Win Server2k3

Post  Admin on Sat Nov 05, 2011 8:36 pm

So với Windows 2000 Server thì Windows Server 2003 cung cấp thêm nhiều công cụ dòng lệnh mạnh mẽ, có thể được dùng trong các tập tin xử lý theo lô (batch) hoặc các tập tin kịch bản (script) để quản lý tài khoản người dùng như thêm, xóa, sửa. Windows 2003 còn hỗ trợ việc nhập và xuất các đối tượng từ Active Directory. Hai tiện ích dsadd.exe và admod.exe với đối số user cho phép chúng ta thêm và chỉnh sửa tài khoản người dùng trong Active Directory. Tiện ích csvde.exe được dùng đểnhập hoặc xuất dữ liệu đối tượng thông qua các tập tin kiểu CSV (comma-separated values). Đồng thời hệ thống mới này vẫn còn sử dụng hai lệnh net user và net group của Windows 2000.

1. Lệnh net user.

Chức năng: tạo thêm, hiệu chỉnh và hiển thị thông tin của các tài khoản người dùng .

Cú pháp:
net user [username [password | *] [options]] [/domain]

net user username [/delete] [/domain]

Ý nghĩa các tham số:

- Không tham số: dùng để hiển thị danh sách của tất cả các tài khoản người dùng trên máy tính

- [Username]: chỉ ra tên tài khoản người dùng cần thêm, xóa, hiệu chỉnh hoặc hiển thị. Tên của tài khoản người dùng có thể dài đến 20 ký tự.

- [Password]: ấn định hoặc thay đổi mật mã của tài khoàn người dùng. Một mật mã phải có chiều dài tối thiểu bằng với chiều dài quy định trong chính sách tài khoản người dùng. Trong Windows 2000 thì chiều dài của mật mã có thể dài đến 127 ký tự, nhưng trên hệ thống Win9X thì chỉ hiểu được 14 ký tự, do đó nếu bạn đặt mật mã dài hơn 14 ký tự thì có thể tài khoản này không thể logon vào mạng từ máy trạm dùng Win9X.

- [/domain]: các tác vụ sẽ thực hiện trên máy điều khiển vùng. Tham số này chỉ áp dụng cho Windows 2000 Server là primary domain controller hoặc Windows 2000 Professional là thành viên của máy Windows 2000 Server domain.

- [/add]: thêm một tài khoản người dùng vào trong cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng.

- [/delete]: xóa một tài khoản người dùng khỏi cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng.

- [/active:{no | yes}]: cho phép hoặc tạm khóa tài khoản người dùng. Nếu tài khoản bị khóa thì người dùng không thể truy cập các tài nguyên trên máy tính. Mặc định là cho phép (active).

- [/comment:"text"]: cung cấp mô tả về tài khoản người dùng, mô tả này có thể dài đến 48 ký tự.

- [/countrycode:nnn]: chỉ định mã quốc gia và mã vùng.

- [/expires:{date | never}]: quy định ngày hết hiệu lực của tài khoản người dùng.

- [/fullname:"name"]: khai báo tên đầy đủ của người dùng.

- [/homedirath]: khai báo đường dẫn thư mục cá nhân của tài khoản, chú ý đường dẫn này đã
tồn tại.

- [/passwordchg:{yes | no}]: chỉ định người dùng có thể thay đổi mật mã của mình không, mặc định là có thể.

- [/passwordreq:{yes | no}]: chỉ định một tài khoản người dùng phải có một mật mã, mặc định là có mật mã.

- [/profilepath:[path]]: khai báo đường dẫn Profile của người dùng, nếu không hệ thống sẽ tự tạo một profile chuẩn cho người dùng lần logon đầu tiên.

- [/scriptpathath]: khai báo đường dẫn và tập tin logon script. Đường dẫn này có thể là đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối (ví dụ: %systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts).

- [/times:{times | all}]: quy định giờ cho phép người dùng logon vào mạng hay máy tính cục bộ.

Các thứ trong tuần được đại diện bởi ký tự : M, T, W, Th, F, Sa, Su. Giờ ta dùng AM, PM để phân biệt buổi sáng hoặc chiều. Ví dụ sau chỉ cho phép người dùng làm việc trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6: “M,7AM-5PM; T,7AM-5PM; W,7AM-5PM; Th,7AM-5PM; F,7AM-5PM;”

- [/workstations:{computername[,...] | *}]: chỉ định các máy tính mà người dùng này có thể sử
dụng để logon vào mạng. Nếu /workstations không có danh sách hoặc danh sách là ký tự ‘*’ thì người dùng có thể sử dụng bất kỳ máy nào để vào mạng.

2. Lệnh net group.
Chức năng: tạo mới thêm, hiển thị hoặc hiệu chỉnh nhóm toàn cục trên Windows 2000 Server domains, lệnh này chỉ có hiệu lực khi dùng trên máy Windows 2000 Server Domain Controllers.

Cú pháp:
net group [groupname [/comment:"text"]] [/domain]

net group groupname {/add [/comment:"text"] | /delete} [/domain]

net group groupname username[ ...] {/add | /delete} [/domain]

Ý nghĩa các tham số:

- Không tham số: dùng để hiển thị tên của Server và tên của các nhóm trên Server đó.

- [Groupname]: chỉ định tên nhón cần thêm, mở rộng hoặc xóa.

- [/comment:"text"]: thêm thông tin mô tả cho một nhóm mới hoặc có sẵn, nội dung này có thể dài đến 48 ký tự.

- [/domain]: các tác vụ sẽ thực hiện trên máy điều khiển vùng. Tham số này chỉ áp dụng cho Windows 2000 Server là primary domain controller hoặc Windows 2000 Professional là thành viên của máy Windows 2000 Server domain.

- [username[ ...]]: danh sách một hoặc nhiều người dùng cần thêm hoặc xóa ra khỏi nhóm, các tên này cách nhau bởi khoảng trắng.

- [/add]: thêm một nhóm hoặc thêm một người dùng vào nhóm.

- [/delete]: xóa một nhóm hoặc xóa một người dùng khỏi nhóm.

3. Lệnh net localgroup.
Chức năng: thêm, hiển thị hoặc hiệu chỉnh nhóm cục bộ.

Cú pháp:
net localgroup [groupname [/comment:"text"]] [/domain]
net localgroup groupname {/add [/comment:"text"] | /delete} [/domain]
net localgroup groupname name [ ...] {/add | /delete} [/domain]

Ý nghĩa các tham số:

- Không tham số: dùng hiển thị tên server và tên các nhóm cục bộ trên máy tính hiện tại.

- [Groupname]: chỉ định tên nhón cần thêm, mở rộng hoặc xóa.

- [/comment:"text"]: thêm thông tin mô tả cho một nhóm mới hoặc có sẵn, nội dung này có thể dài đến 48 ký tự.

- [/domain]: các tác vụ sẽ thực hiện trên máy điều khiển vùng. Tham số này chỉ áp dụng cho Windows 2000 Server là primary domain controller hoặc Windows 2000 Professional là thành viên của máy Windows 2000 Server domain.

- [name [ ...]]: danh sách một hoặc nhiều tên người dùng hoặc tên nhóm cần thêm vào hoặc xóa khỏi nhóm cục bộ. Các tên này cách nhau bởi khoảng trắng.

- [/add]: thêm tên một nhóm toàn cục hoặc tên người dùng vào nhóm cục bộ.

- [/delete]: xóa tên một nhóm toàn cục hoặc tên người dùng khỏi nhóm cục bộ.
V.4.4 Các lệnh hỗ trợ dịch vụ Active Driectory trong môi trường Windows Server 2003.

Trên hệ thống Windows Server 2003, Microsoft phát triển thêm một số lệnh nhằm hỗ trợ tốt hơn cho dịch vụ Directory như: dsadd, dsrm, dsmove, dsget, dsmod, dsquery. Các lệnh này thao tác chủyếu trên các đối tượng computer, contact,group,user,ou,quota.

- Dsadd: cho phép bạn thêm một computer, contact, group, ou hoặc user vào trong dịch vụ Directory.

- Dsrm: xóa một đối tượng trong dịch vụ Directory.

- Dsmove: di chuyển một đối tượng từ vị trí này đến vị trí khác trong dịch vụ Directory.

- Dsget: hiển thị các thông tin lựa chọn của một đối tượng computer, contact, group, ou, server
hoặc user trong một dịch vụ Directory.

- Dsmod: chỉnh sửa các thông tin của computer, contact, group, ou hoặc user trong một dịch vụ Directory.

- Dsquery: truy vấn các thành phần trong dịch vụ Directory.

- Ví dụ:
- Tạo một user mới: dsadd user “CN=hv10, CN=Users, DC=netclass, DC=edu, DC=vn” –samid
hv10 –pwd 123

- Xóa một user: dsrm “CN=hv10, CN=Users, DC=netclass, DC=edu, DC=vn”

- Xem các user trong hệ thống: dsquery user

- Gia nhập user mới vào nhóm: dsmod group “CN=hs, CN=Users, DC=netclass, DC=edu, DC=vn”

–addmbr “CN=hv10, CN=Users, DC=netclass, DC=edu, DC=vn”
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum